Outcomes of Cranioplasty Using Autologous Bone or 3D-Customized Titanium Mesh Following Decompressive Craniectomy for Traumatic Brain Injury: Differences in Complications
Junwon Kim, Jang Hun Kim, Jong Hyun Kim, Taek-Hyun Kwon, Haewon Roh
J Trauma Inj. 2019;32(4):202-209.   Published online 2019 Dec 30     DOI: https://doi.org/10.20408/jti.2019.033
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Letter to the Editor: Complications following titanium cranioplasty compared with nontitanium implants cranioplasty: A systematic review and meta-analysis
Michael Amoo, Jack Henry
Journal of Clinical Neuroscience.2021; 87: 32.     CrossRef
Complications of Cranioplasty in Relation to Material: Systematic Review, Network Meta-Analysis and Meta-Regression
Jack Henry, Michael Amoo, Joseph Taylor, David P O’Brien
Neurosurgery.2021; 89(3): 383.     CrossRef
Comparison of complications in cranioplasty with various materials: a systematic review and meta-analysis
Liming Liu, Shou-Tao Lu, Ai-Hua Liu, Wen-Bo Hou, Wen-Rui Cao, Chao Zhou, Yu-Xia Yin, Kun-Shan Yuan, Han-Jie Liu, Ming-Guang Zhang, Hai-Jun Zhang
British Journal of Neurosurgery.2020; 34(4): 388.     CrossRef
A Reappraisal of the Necessity of a Ventriculoperitoneal Shunt After Decompressive Craniectomy in Traumatic Brain Injury
Seunghan Yu, Hyuk Jin Choi, Jung Hwan Lee, Mahnjeong Ha, Byung Chul Kim
Journal of Trauma and Injury.2020; 33(4): 236.     CrossRef