J Trauma Inj Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Nima Yaftian 1 Ji Young Yoon 1
Joan Gan Cheau Yan 1 Kap Jun Yoon 1
Bong Jun Yang 1 Kyeong Wook Yoon 1
Hee Bum Yang 1 Kyung Jin Yoon 1
Hui Jun Yang 1 Sun Jung Yoon 1
Hyuk Jun Yang 8 Sung Hyun Yoon 1
Jin Sung Yang 1 Yeo Kyou Yoon 1
Jung Il Yang 1 Yeo Kyu Yoon 1
Seung Hyun Yang 1 Yong Cheol Yoon 6
Seung Joon Yang 1 Yoo Sang Yoon 1
Song Soo Yang 2 Yoo Seok Yoon 2
Young Mo Yang 2 Young Cheol Yoon 1
Youngro Yang 1 Young Hoon Yoon 8
Hyuk Jun Yang 2 Chung-Min Yoon 1
Jae-Young Yang 2 Soo Young Yoon 2
Kyung Min Yang 1 Su Young Yoon 2
Seok-Won Yang 1 Sung-Hyun Yoon 1
Wook Tae Yang 1 Yong-Cheol Yoon 4
Jin Bong Ye 6 Young-Hoon Yoon 1
Jin Bong Ye 4 Kwon-Ha Yoon 1
Damien Ah Yen 1 Eun Young You 1
Kwang Hee Yeo 6 Jae Won You 1
Woon Hyung Yeo 1 Je Sung You 1
Do Hyun Yeo 1 Ji Young You 1
Do-Hyun Yeo 4 Yeon Ho You 1
Kwang Hee Yeo 1 Hyo Chul Youn 1
Kwang-Hee Yeo 2 Seok Hwa Youn 1
Woonhyung Yeo 1 Yeo Kyu Youn 3
Kwanghee Yeo 1 Young Han Youn 1
Seok Ran Yeom 8 Young Jin Youn 1
Seokran Yeom 1 Seok Hwa Youn 1
Seok Ran Yeom 4 Byung Chul Yu 7
Seok-Ran Yeom 1 Byungchul Yu 4
Heather Yerdon 1 Byunghyuk Yu 1
In Ho Yi 1 Jae Myung Yu 1
Jae Hyuck Yi 1 Woo Sung Yu 1
Hyung Suk Yi 1 Wookhyun Yu 1
Jeong Hyeon Yi 1 Byug Chul Yu 1
Kilsoo Yie 3 Byungchul Yu 15
G철rkem Yi휓it 1 Seunghan Yu 5
Byeong Dae Yoo 1 Seung Han Yu 1
Byung Chul Yoo 1 Jeongseok Yun 1
Byungchul Yoo 1 Jikwang Yun 1
Hanbin Yoo 1 Jung Ho Yun 2
In Sool Yoo 1 Kyung Jin Yun 1
Jae Sung Yoo 1 Sung Hyun Yun 1
Moon Jib Yoo 1 Sung Pil Yun 1
Young Sun Yoo 2 Young Gook Yun 1
Byungchul Yoo 2 Young Kook Yun 1
Kyongwon Yoo 1 Jeongseok Yun 2
Byung Nam Yoon 1 Jung Ho Yun 1
Han Deok Yoon 1 Jung-Ho Yun 3
Hong Man Yoon 1 Yu-Kyeong Yun 1
Jae Chol Yoon 2 Suhaimi Bin Yusof 1
Jeung Seuk Yoon 2 Karshe Yusuf 1
  • Dual repair of traumatic flank hernia using laparoscopic and open approaches: a case report. J Trauma Inj. 2022;35:46-50


ABOUT
BROWSE ARTICLES

Browse all articles >

EDITORIAL POLICY
FOR CONTRIBUTORS
FOR READERS
Editorial Office
2619 Twincity-namsan, 366, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul. 04323, Korea
Tel: +82-10-4391-0788    E-mail: office@jtraumainj.org                

Copyright © 2023 by The Korean Society of Traumatology.

Developed in M2PI

Close layer
prev next