J Trauma Inj Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Dong Yeup Ha 1 Tadayuki Honda 1
Jin Gyeong Ha 1 Chong Kun Hong 4
Sang Ho Ha 1 Dae Young Hong 1
Sang Hyun Ha 1 Eun Seog Hong 6
Tae Sun Ha 1 Eun Seok Hong 2
Woo Song Ha 2 Hoon Pyo Hong 1
Yeong Rok Ha 1 Joon Pio Hong 1
Yong Chan Ha 2 Jung Seok Hong 4
Young Rock Ha 3 Ki Jeong Hong 1
Mahnjeong Ha 7 Kihun Hong 1
Sang Ook Ha 1 Seung Woo Hong 1
Sung-Soo Ha 1 Soon Chan Hong 2
Tae Sun Ha 1 Suk Ho Hong 1
Mahn Jeong Ha 1 Suk Kyung Hong 8
Hyung Min Hahn 1 Tae Hwa Hong 2
Chang Hwa Ham 1 Tai Yong Hong 1
Chang Dok Han 1 Won Pyo Hong 1
Chul Han 3 Yoon Gi Hong 2
Gook Nam Han 1 Yun Sik Hong 3
Ho Seong Han 4 Suk-Kyung Hong 2
Hyun Young Han 2 Hyejin Hong 1
In Bo Han 1 Hyeon Don Hong 1
In Ho Han 1 Jihoon Hong 1
Jae Woong Han 1 Sung Soo Hong 1
Jong Soon Han 1 Timothy Horeczko 1
Kook Nam Han 3 Tan Jih Huei 2
Kuk Nam Han 1 Ryoong Huh 1
Myung Sik Han 1 Seung Huh 2
Sang Kook Han 1 Up Huh 1
Sang Kuk Han 3 Sun Beom Hur 1
Sang Kyoon Han 5 Yejin L Hutchison 1
Sang Kyun Han 5 Chang Hwan Hwang 1
Sang Soo Han 1 Dae Wook Hwang 1
Seung Baik Han 2 Hyung Sik Hwang 2
Sun Han 1 Jae Cheol Hwang 2
Sun Wook Han 1 Jae Chol Hwang 1
Ahram Han 3 Jeong In Hwang 2
Chul Han 2 Jung Joo Hwang 11
In Ho Han 3 Keum Hwang 1
Jae Hyun Han 1 Seong Youn Hwang 5
Kyoo Hong Han 1 Sun Ae Hwang 1
Seung Uk Han 1 Sun Chul Hwang 1
Sung Ho Han 5 Sung Oh Hwang 10
Sang Hun Han 1 Ui Kang Hwang 1
Ansarul Haq 1 Yoon Jin Hwang 1
Melissa L. Harry 1 Yun Jin Hwang 1
Ahmad Hammad Hassan 1 Kun Hwang 12
Sok Jin Heo 1 Sung Oh Hwang 2
Tae Gil Heo 1 Jung Han Hwang 1
Gyu Jin Heo 1 Soyun Hwang 1
Jeong Heo 1 Seon Mi Hwangbo 1
Tae Gil Heo 2 Sung Youl Hyun 7
Yoonjung Heo 4 Sungyeol Hyun 2
Keun Her 1 Sung Yeol Hyun 2
Kyu Hee Her 1 Sung Youl Hyun 14
Nidia Escobar Hern?ndez 1 Sungyoul Hyun 1
McKenzie M. Hollon 1 Tae gyu Hyun 1
  • Dual repair of traumatic flank hernia using laparoscopic and open approaches: a case report. J Trauma Inj. 2022;35:46-50


ABOUT
BROWSE ARTICLES

Browse all articles >

EDITORIAL POLICY
FOR CONTRIBUTORS
FOR READERS
Editorial Office
2619 Twincity-namsan, 366, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul. 04323, Korea
Tel: +82-10-4391-0788    E-mail: office@jtraumainj.org                

Copyright © 2023 by The Korean Society of Traumatology.

Developed in M2PI

Close layer
prev next